wadminw@wordpress.com // zablokuj potencjalne zagrożenie przy rejestracji Woocommerce

Ten kod to zestaw funkcji PHP służących do blokowania konkretnego adresu e-mail podczas próby rejestracji na stronie WooCommerce. Oto krótki opis działania tego kodu:

 1. Tworzenie funkcji blokującej konkretny adres e-mail.
 2. Porównywanie wprowadzonego adresu e-mail z zablokowanym.
 3. Dodawanie błędu, jeśli adresy są równe.
 4. Dodawanie akcji przekierowania po próbie rejestracji na zablokowany adres e-mail.
 5. Sprawdzanie, czy formularz rejestracji został przesłany.
 6. Przekierowanie użytkownika na inną stronę, jeśli próbował się zarejestrować z zablokowanym adresem e-mail.
 7. Zatrzymywanie dalszego wykonywania skryptu po przekierowaniu.
unction block_specific_email_address_on_woocommerce( $errors, $username, $password, $email ) {
  $blocked_email = 'wadminw@wordpress.com';

  if ( $email == $blocked_email ) {
    $errors->add( 'blocked_email', __( '<strong>ERROR</strong>: Ten adres e-mail jest zablokowany.' ) );
    
    // Przekierowanie po próbie rejestracji na zablokowany adres e-mail
    add_action( 'wp_loaded', 'custom_blocked_email_redirection', 30 );
  }

  return $errors;
}
add_filter( 'woocommerce_process_registration_errors', 'block_specific_email_address_on_woocommerce', 10, 4 );

function custom_blocked_email_redirection() {
  if ( isset( $_POST['register'] ) ) {
    wp_redirect( get_permalink( 2569 ) );
    exit;
  }
}
 1. Funkcja block_specific_email_address_on_woocommerce przyjmuje cztery argumenty: $errors, $username, $password, $email.
 2. Wewnątrz tej funkcji, zmienna $blocked_email otrzymuje wartość zablokowanego adresu e-mail: ’wadminw@wordpress.com’.
 3. Następnie, funkcja sprawdza, czy wprowadzony adres e-mail jest równy zablokowanemu adresowi e-mail.
 4. Jeśli tak, funkcja dodaje błąd do obiektu $errors z informacją, że dany adres e-mail jest zablokowany.
 5. W kolejnym kroku, dodaje akcję custom_blocked_email_redirection, która zostanie wykonana po załadowaniu strony (wp_loaded).
 6. Funkcja custom_blocked_email_redirection sprawdza, czy formularz rejestracji został przesłany ($_POST['register']).
 7. Jeśli tak, funkcja przekierowuje użytkownika na inną stronę (o konkretnym identyfikatorze 2569) i zatrzymuje dalsze wykonywanie skryptu.

Imię:


Nazwisko:


Adres email:


Nazwa Twojej firmy:


NIP Twojej firmy

REGON Twojej firmyAdres Twojej firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Wybierz bramkę płatniczą na Twojej stronie