Dodaj ” kategorie ” do Twoich stron z funkcją sortowania

Aby dodać możliwość wyboru kategorii dla stron w WordPress, możemy skorzystać z taksonomii. W tym przypadku, najłatwiej jest zarejestrować nową taksonomię dla typu posta „strony” i utworzyć żądane kategorie. W poniższym kodzie PHP zarejestrowano nową taksonomię „page_categories” i utworzono żądane kategorie. W moim wypadku jest to „Ogólne, Dieta, Trening, Suplementacja, Rutyny”. Możesz dodać ten kod do pliku functions.php w aktywnym motywie:


// Rejestrujemy nową taksonomię dla stron
function register_page_categories() {
  $labels = array(
    'name' => 'Kategorie stron',
    'singular_name' => 'Kategoria strony',
    'search_items' => 'Szukaj kategorii stron',
    'all_items' => 'Wszystkie kategorie stron',
    'edit_item' => 'Edytuj kategorię strony',
    'update_item' => 'Zaktualizuj kategorię strony',
    'add_new_item' => 'Dodaj nową kategorię strony',
    'new_item_name' => 'Nazwa nowej kategorii strony',
    'menu_name' => 'Kategorie stron'
  );

  $args = array(
    'labels' => $labels,
    'hierarchical' => true,
    'public' => true,
    'show_ui' => true,
    'show_admin_column' => true,
    'show_in_nav_menus' => true,
    'show_tagcloud' => true,
    'query_var' => true,
    'rewrite' => array('slug' => 'page-category')
  );

  register_taxonomy('page_categories', 'page', $args);
}
add_action('init', 'register_page_categories');

// Dodajemy żądane kategorie
function create_page_categories() {
  $page_categories = array(
    'Ogólne',
    'Dieta',
    'Trening',
    'Suplementacja',
    'Rutyny'
  );

  foreach ($page_categories as $page_category) {
    if (!term_exists($page_category, 'page_categories')) {
      wp_insert_term($page_category, 'page_categories');
    }
  }
}
add_action('init', 'create_page_categories');

Po dodaniu tego kodu do pliku functions.php, powinieneś zobaczyć nową taksonomię „Kategorie stron” w menu „Strony” w panelu administracyjnym WordPress. Jednak ten kod nie dodaje sekcji w klasycznym edytorze, gdzie możemy wybrać za pomocą checkboxa daną kategorię i przypisać ją do danej strony. Dlatego musimy dodać kolejny kod php do pliku functions.php:function add_page_categories_meta_box() {
  add_meta_box(
    'page_categories_meta_box',   // Unikalne ID
    'Kategorie stron',       // Tytuł
    'page_categories_meta_box_cb', // Callback
    'page',             // Post type
    'side',             // Kontekst
    'default'            // Priorytet
  );
}
add_action('add_meta_boxes', 'add_page_categories_meta_box');

function page_categories_meta_box_cb($post) {
  $taxonomy = 'page_categories';
  $post_terms = wp_get_object_terms($post->ID, $taxonomy, array('fields' => 'ids'));

  $terms = get_terms($taxonomy, array('hide_empty' => false));

  if (!is_wp_error($terms)) {
    foreach ($terms as $term) {
      echo '<p><label><input type="checkbox" name="' . $taxonomy . '[]" value="' . $term->term_id . '" ' . checked(true, in_array($term->term_id, $post_terms), false) . ' />' . $term->name . '</label></p>';
    }
  }
}

function save_page_categories_meta_box_data($post_id) {
  if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE) {
    return;
  }

  $taxonomy = 'page_categories';

  // Usuń bieżące kategorie
  wp_delete_object_term_relationships($post_id, $taxonomy);

  // Ustaw nowe kategorie
  if (isset($_POST[$taxonomy])) {
    wp_set_object_terms($post_id, array_map('intval', $_POST[$taxonomy]), $taxonomy);
  }
}
add_action('save_post', 'save_page_categories_meta_box_data');


Teraz mamy komplet. Możemy bez problemu przypisywać stworzone kategorie dla swoich stron. Oczywiście nazwy kategorii możemy zmienić wedle własnego uznania w kodzie numer 1. Kolejną i ostatnią rzeczą jaką wykonamy to dodamy kod, który będzie odpowiedzialny za sortowanie po kategoriach. Do pliku functions.php dodajemy kod numer 3:// Dodaj filtr kategorii na stronie 'Wszystkie strony'
function add_page_categories_filter() {
  global $typenow;
  
  if ($typenow === 'page') {
    $taxonomy = 'page_categories';
    $selected = isset($_GET[$taxonomy]) ? $_GET[$taxonomy] : '';
    $info_taxonomy = get_taxonomy($taxonomy);
    
    wp_dropdown_categories(array(
      'show_option_all' => __("Pokaż wszystkie {$info_taxonomy->label}"),
      'taxonomy' => $taxonomy,
      'name' => $taxonomy,
      'orderby' => 'name',
      'selected' => $selected,
      'show_count' => true,
      'hide_empty' => true,
      'value_field' => 'slug',
    ));
  }
}
add_action('restrict_manage_posts', 'add_page_categories_filter');

// Filtruj listę stron na podstawie wybranej kategorii
function filter_pages_by_category($query) {
  global $pagenow;
  $taxonomy = 'page_categories';
  
  if (is_admin() && $pagenow === 'edit.php' && isset($_GET['post_type']) && $_GET['post_type'] === 'page' && isset($_GET[$taxonomy]) && !empty($_GET[$taxonomy]) && $query->is_main_query()) {
    $query->set('tax_query', array(
      array(
        'taxonomy' => $taxonomy,
        'field' => 'slug',
        'terms' => $_GET[$taxonomy],
      )
    ));
  }
}
add_action('pre_get_posts', 'filter_pages_by_category');Do ’value_field’ dodałem wartość ’slug’ w funkcji add_page_categories_filter(). Następnie dodałem warunek !empty($_GET[$taxonomy]) w funkcji filter_pages_by_category() aby sprawdzić, czy wartość nie jest pusta.

Po zastosowaniu tego kodu, odśwież stronę „Wszystkie strony” w panelu administracyjnym WordPress i sprawdź, czy teraz działa prawidłowo. Jeśli nadal występują problemy, proszę daj mi znać.

Imię:


Nazwisko:


Adres email:


Nazwa Twojej firmy:


NIP Twojej firmy

REGON Twojej firmyAdres Twojej firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Wybierz bramkę płatniczą na Twojej stronie